/ Omsorgsafdeling

Omsorgsafdeling

Bygning E / F  Omsorgsafdeling
Struktur og organisatoriske rammer for omsorgsfunktionen på Udrejsecenter Kærshovedgård
Udrejsecenter Kærshovedgård har et omsorgsafsnit, hvor asylsøgere tildeles en plads efter visitation i Udlændingestyrelsen, hvis de har behov for sundhedsmæssige eller sociale ydelser, der ligger ud over, hvad der tildeles alle asylsøgere.

Omsorgsafsnittet indkvarterer fysisk/psykisk syge beboere med plejebehov, traumatiserede beboere, herunder torturoverlevere og personer med en dårlig egenomsorg og reduceret funktionsevne, jf. bilag 1 med kriterier.
Omsorgsafsnittes arbejde reguleres af Udlændingeloven, lov om social service og sundhedsloven.

Kriminalforsorgen driver Udrejsecenter Kærshovedgård og leverer derfor det ordinære asylcentertilbud til alle asylsøgere på Kærshovedgård, inklusiv beboerne visiteret til omsorgsafsnittet.

Røde Kors leverer sundhedsydelser til alle asylsøgerne på Kærshovedgård og Røde Kors leverer den ekstraordinære sociale og sundhedsmæssige ydelse, der imødekommer de særlige behov, som omsorgsbeboerne har.

Kriminalforsorgens ydelser til alle asylsøgere på Kærshovedgård indeholder bl.a. døgnbemanding, administration af kontante ydelser og naturalieydelser, identifikation af beboere med særlige behov og iværksættelse af begrænsede støtteforanstaltninger, registrering og tilstedeværelseskontrol, bespisning, booking funktioner, vedligeholdelsesopgaver af bygningsmasse.

Formål med omsorgsarbejdet
Beboere på omsorgsplads på Udrejsecenter Kærshovedgård får ud fra en helhedsorienteret og tværfaglig indsats den optimale omsorg og pleje på det højest mulige faglige niveau indenfor de givne rammer og
Omsorgsafsnittet arbejder ud fra en ressourceorienteret tilgang med det formål at støtte op om og udvikle beboerens kompetencer.

Mål med omsorgsarbejdet
Omsorgsafsnittet arbejder tværfagligt med relationsdannelse og med kontaktpersonbegrebet. Kontinuitet, forudsigelighed og tydelig struktur er væsentlige begreber. Der er særlig fokus på vedligeholdelse og styrkelse af beboerens ressourcer. Krisehåndtering er en integreret del af arbejdet.
Handlinger der understøtter målet for omsorgsarbejdet

Omsorgsbeboere tilbydes eneværelse for at imødekomme den enkeltes behov.
Omsorgsbeboere tilknyttes en omsorgssygeplejerske og en centermedarbejder med omsorgsfunktion i omsorgsafsnittet på indflytningsdagen.

Omsorgsbeboeren tilbydes en grundsamtale med omsorgssygeplejerske og centermedarbejderen med omsorgsfunktion senest 14 dage efter indflytning.
Alle ny indflyttede beboere på en omsorgsplads drøftes på et TK møde senest 4 uger efter ankomst på centeret, og umiddelbart efter første drøftelse på TK mødet foreligger en tværfaglig handleplan.

Alle handleplaner skal revideres minimum hver 6 måned og skal evalueres minimum hver 3 måned.
Der arbejdes ud fra princippet om medinddragelse af den enkelte beboer i løsning af dennes sociale og helbredsmæssige problemer og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer.

Der arbejdes ud fra handleplanen og udføres handleplansrelaterede omsorgs- og plejeopgaver i forhold til den enkelte omsorgsbeboers handleplan.
Omsorgsbeboeren med nedsat funktionsevne tilbydes en VUA kontrakt med en aktiveringsplan som tilgodeser deres særlige behov. Beboeren kan få støtte af centermedarbejder med omsorgsfunktion og hjælp til opfyldelse af kontrakten – herunder den pligtmæssige rengøring.

Omsorgssygeplejen udarbejder plejeplaner for beboere, som har et særligt plejebehov. Plejeplanen bliver koordineret med beboerens individuelle handplan umiddelbart efter første drøftelse på TK mødet.

Personalet udfører opsøgende arbejde til psykisk syge personer, der ikke kan samarbejde om relevant behandling, og / eller som ikke kan håndtere personlig hygiejne eller anden omsorg.
Der tages udgangspunkt i handleplanen og udføres omsorgs- samt ADL og træningsopgaver.
Der tilbydes fysisk træning til traumatiserede beboere og beboere med lettere psykiske lidelser.

Organisation og strukturelle rammer
Der sikres en helhedsorienteret, systematisk og koordineret indsats af det sociale og sundhedsfaglige arbejde gennem TK møder og ved brug af tværfaglige handleplaner. TK møderne er omsorgsafsnittets vigtigste samarbejdsforum.
TK (tværfaglig koordineringsmøde)
Der afholdes TK møder 1 gang om måneden om beboere på omsorgsplads. TK kan desuden indkaldes ad hoc ved behov. Der udarbejdes kontinuerligt referater fra alle TK møder, der er tilgængelige for alle involverede fagpersoner.

Socialkoordinator indkalder og er mødeleder ved TK møder. Socialkoordinator står for handplanerne og referaterne. Centermedarbejder med omsorgsfunktion, omsorgssygeplejerske, omsorgspsykolog og VUA deltager for at sikre en tværfaglig handleplan med en indsats i alle faggrupper, der kan understøtte og optimere kvaliteten af den særlige indsats for omsorgsbeboeren. Øvrige medarbejdere/fagpersoner kan deltage ad hoc.

Der udarbejdes tværfaglige handleplaner efter TK møde med klare mål og konkrete opnåelige delmål med tilhørende handleopgaver for fagområderne.
Da der arbejdes ud fra princippet om medinddragelse er beboeren er som udgangspunkt med på TK mødet, men såfremt dette ikke skønnes muligt, så har beboeren haft mulighed for at bidrage med egne ønsker, vurderinger og input forud for mødet og skal godkende handleplaner efterfølgende mødet.
TG (tværfaglig gennemgangsmøde)
Der afholdes TG møder hver 14 dag med samme persongruppe som ved TK møderne. Her evalueres den enkelte beboers handleplan minimum hver 3 md. og delmålene justeres. Igen er det socialkoordinator der indkalder, er mødeleder og referent/skriver handleplaner (kan uddelegeres).

Omsorgsteams møder
Omsorgsteamet omkring en omsorgsbeboer består altid af en centermedarbejder med omsorgsfunktion og en omsorgssygeplejerske. Hertil er der tilknyttet en omsorgspsykolog og en socialkoordinator.

Der afholdes ugentlige møder i omsorgsteamet med centermedarbejder med omsorgsfunktion, omsorgssygeplejerske, omsorgs psykolog og social koordinator, hvor der gives sagssparring, samt drøftelse af tiltag, metoder og arbejdsgange for opgaveløsningen. Ved hvert 4. møde inviteres KF og VUA, samt evt. øvrige ad hoc.
Ugentlige møder skal sikre den dynamiske og altid relevante indsats, som er tilpasset de aktuelle behov: Der kan bl.a. aftales særlige tiltag i faglige eller tværfaglige sammenhænge, som f.eks. midlertidig pleje ifm sygdom hos beboer, støttende samtale eller vurdering ved psykolog, behov for ekstra/andre særlige aktiviteter/aktivering for enkelte eller gruppen som helhed m.v.
Se også stillingsbeskrivelse for:
Centermedarbejder med omsorgsfunktion
Socialkoordinator
Omsorgssygeplejerske
Omsorgspsykolog
Her kommer snart mere om omsorgsafdelingen på centret
 
Se mere om
Udrejsecenter Kærshovedgård | Kærshovedgård 17, 7430 Ikast  | Tlf.: 72556100