Kriminalforsorgen

Kærshovedgård blev under anden verdenskrig overtaget af Fængselsvæsenet som Statens Helbredsanstalt for drankere og senere taget i brug som åbent fængsel. Kærshovedgård fungerede som fængsel indtil marts måned 2016, hvor Kærshovedgård blev til ”Udrejsecenter Kærshovedgård”.

På Udrejsecenter Kærshovedgård, har Udlændingestyrelsen det overordnede ansvar for indkvartering af asylansøgere og personer på tålt ophold. Kriminalforsorgen er hovedoperatør på stedet og har ansvaret for den daglige drift.

Rammerne for den daglige drift, fremgår af en operatørkontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen, hvilket betyder, at Udlændingestyrelsen afholder tilsyn med Kriminalforsorgens opgavevaretagelse på blandt andet faglighed, økonomi og bygningsanvendelse/-vedligeholdelse.

Af kontrakten fremgår det at driftsopgaven skal tilrettelægges efter den enkelte asylansøgers vilkår og forudsætninger for at tage ansvar for egen hverdag, handler konkret om:

- At tilbyde ydelser, der skaber ro og struktur i asylansøgerens hverdag

- At informere og vejlede om asylansøgerens pligter og rettigheder over for myndighederne og det danske samfund (dets borgere, normer og værdier)

- At sikre et tryghedsskabende samarbejde med det lokale politi, frivillige og andre samarbejdspartnere

- At sikre mulighed for asylansøgerens deltagelse i nødvendige opgaver, undervisning og aktivering

- At fastholde asylansøgerens ansvar for egen og evt. families hverdag, uanset om fremtiden ligger i eller uden for Danmark

- At understøtte asylansøgeren i en realistisk opfattelse af egen situation

Ovenstående med empati og forståelse for asylansøgerens usikre og sårbare situation.

På Udrejsecenter Kærshovedgård indkvarteres enlige voksne kvinder - og mænd, der har fået endeligt afslag på asyl, og hvis udrejsefrist er overskredet. Der indkvarteres også personer, der er udvist ved dom, samt personer på tålt ophold. Tålt ophold betyder, at personen ikke kan udsendes til et land, hvor pågældende risikerer dødsstraf, tortur eller hvor der er risiko for at blive videresendt til et sådan land – i princippet skal beboeren udrejse af Danmark, men myndighederne må ikke tvangsmæssigt udsende den pågældende.

Udrejsecenter Kærshovedgård har en kapacitet på 400 beboere. Grundlæggende kan der være beboere fra hele verden, men den største nationalitet på Kærshovedgård er iranere, der udgør ca. 50 % af alle beboere.

Udrejsecenter Kærshovedgård har et cafeteriacenter. Det betyder, at beboere der skal opholde sig på centeret får tre vederlagsfrie måltider om dagen. Kun et fåtal af beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård har mulighed for at optjene tillægsydelser og derved få en økonomisk ydelse. Afviste asylansøgere og personer udvist ved dom (kriminelle udviste), som ikke medvirker til deres udrejse af Danmark, kan ikke modtage tillægsydelse.

Tillægsydelser udbetales hver anden uge, hvor der ligeledes udleveres hygiejneartikler til alle beboere på centeret.
 
 Her er link til Kriminalforsorgen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udrejsecenter Kærshovedgård | Kærshovedgård 17, 7430 Ikast  | Tlf.: 72556100