Husorden

Udrejsecenter Kærshovedgård - Husorden

Ankomst til udrejsecenter
Ved ankomst til centret vil du få tildelt en stue, samt generel information om centret

Anvisninger
Som beboer på centeret skal du efterkomme personalets anvisninger og tilrettevisninger.

Nattero
Der skal være ro på centeret i tidsrummet kl. 23.00 – 07.00.

Ophold i åbningstiden
Du kan i udrejsecentrets åbningstid fra kl.07:00 til kl.23:00, opholde dig i din beboelsesfløj og på centrets fællesområder.

Post og information
Du skal dagligt tjekke, om der er post til dig og hente denne. Du skal holde dig orienteret om vigtig information fra centeret.

Bopæls- og opholdspligt
Du skal deltage i aktiviteter samt sove på centret.

Adgang
Du skal vise dit asylkort ved ind- og udgang fra centeret. Der er kun adgang til centeret via adgangskontrollen. Du skal fremvise asylkort og nøglekort i centeret ved anmodning fra personalet. Nøglekortet giver dig adgang til de steder på centeret, hvor du må færdes. Nøglekortet er personligt, og du må ikke videregive det til andre. Endvidere skal du huske at aktivere dit nøglekort 1 gang i døgnet på servicecentret.

Hegn
Du må ikke røre eller kravle i hegnene opsat i og omkring centeret. Der er videoovervågning på centeret og hegnene kontrolleres af personalet.

Ophold uden for centerets område
Du må ikke tage ophold af længere varighed umiddelbart foran centeret. Du må ikke opholde dig uden ærinde på myndighedernes område af centeret eller på området omkring centeret. Al færden uden for centeret skal foregå under hensyntagen til centerets naboer, trafik mv.

Manglende tilstedeværelse
Ved manglende tilstedeværelse på centret over 3 dage, videregives besked til politi samt nedpakkes beboerens effekter og henstilles på depot. (destruktion efter 3 mdr.)

Gæster / Besøg
Dine gæster skal overholde husordenen og må ikke overnatte på centeret eller spise i centeretscafeteria under deres besøg.
o Tidspunkt: der er besøgstid dagligt i tidsrummet: kl. 13.00 – 20.00.
o Antal: max 10 besøgende pr. gang
o Besøg afvikles på stuen – bortset fra hvis der er børn med, så kan besøgsrummet bookes.
o Besøg skal anmeldes senest dagen før – ellers vil den besøgende blive afvist ved
adgangskontrollen,
o Der vil blive krævet billede dokumentation af gæster ved adgangskontrollen,
o De besøgende skal efterleve udrejsecentrets husorden under besøget,
o Besøgende kan medbringe mad – som ikke kræves tilberedning i et køkken.
o Forplejning: De besøgende kan ikke bespises på udrejsecenterets ordning,

Værelse
Du skal bo i det anviste værelse. Det er personalet, som bestemmer, hvor du skal bo. Du skal holde dit værelse, inventaret rent og pænt samt aflevere det i samme stand, som du modtog det i. Du må ikke bore eller slå søm i væggene eller lave andre ændringer i bygningerneskonstruktion. Du må ikke uden personalets tilladelse installere andet inventar end det, som er på værelset, eller fjerne inventar uden personalets tilladelse eller ødelægge inventaret. Du må ikke lave mad på værelset, og du må ikke have elektriske husholdningsapparater på værelset
herunder mikrobølgeovn, kogeplader, el-koger. Dog må du godt være i besiddelse af hårtrimmer, føntørrer mv. på dit værelse.
Ved misligholdelse af rengøring på stuen, kan personalet besluttet at bruge centrets
rengøringshold til rengøring af stuer.

Egne effekter
Du må på eget ansvar have egne nødvendige effekter på dit værelse. Andre effekter kan medbringes i den udstrækning, der er plads til det på værelset. Du må ikke medbringe større indbo uden personalets tilladelse. Effekter som du ikke kan få udleveret kan opbevares påudrejsecentrets lager, dog må det ikke fylde mere en, hvad der kan placeres på en palle svarende til 1 m3.
Håndklæder og sengelinned.(sengerulle)

Personalets adgang til dit værelse
Personalet skal have uhindret adgang til dit værelse i forbindelse med den almindelige drift af centeret, herunder udførsel af vedligeholdelse af bygningerne og varetagelse af beboernes velfærd.

Gennemsyn af værelse
Af hensyn til din sikkerhed, kan personalet komme til gennemsyn af dit værelse.
Fællesarealer
Skal efterlades pæne og rydelige:
o Affald bortskaffes i dertil opstillede affaldsbeholdere,
o Opvask o.lign. rengøres og stilles på plads hver gang,
o Møblement efterlades pænt og ordentligt,
o Hærværk på udrejsecentrets ejendele skal erstattes samt vil blive politianmeldt.

Køretøjer og cykler
Motordrevne køretøjer må kun parkeres på anviste områder og med parkeringslicens Du og dine gæster kan få udleveret parkeringslicens hos personalet.
Cykler må ikke medtages indenfor området for adgangskontrollen. Cykler skal parkeres i de dertil indrettede områder.

Generelt om adfærd
I kriminalforsorgens institutioner, er det nul tolerance i forhold til vold, truende og
diskriminerende samt krænkende adfærd – en sådan adfærd, som vil blive politianmeldt.
Du skal tage hensyn til de andre beboere på alle tider af døgnet. Du må ikke opføre dig seksuelt krænkende over for andre. Du må ikke udvise truende eller diskriminerende adfærd grundet andres køn, alder, nationalitet, religion eller seksualitet.
Du må ikke bære tøj og lignende effekter på centerets område, som afspejler et tilhørsforhold til en rocker/bandegruppering, eller som på anden vis er direkte stødende.

Kriminalitet
Du må ikke begå kriminalitet. Det er blandt andet kriminelt at besidde euforiserende stoffer, at sælge euforiserende stoffer, at besidde knive – våben eller genstande der kan tilvirkes til våben, at begå vold, at begå hærværk, at begå tyveri og at købe effekter anskaffet ved tyveri.
Al kriminalitet på centerets område bliver anmeldt til politiet.

Alkohol
Du må ikke være i besiddelse af alkohol, eller indtage alkohol på centret.

Ild
Du må ikke tænde åben ild, bål mv. indenfor eller udenfor. Tændte stearinlys skal altid være under opsyn.

Virksomhed på centeret
Du må ikke drive virksomhed på centeret, herunder sælge diverse effekter eller ydelser.

Religion
I Danmark er religion en privat sag. Du må praktisere din religion, så længe det er foreneligt med de andre regler på centeret og under hensyntagen til andre personer. Centeret tilbyder ingen gejstlig betjening og yder ikke hjælp i forbindelse med praktisering. Der er ikke indrettet
særlige områder til praktisering, og det er ikke tilladt selv at indrette sådanne steder. Besøg af religiøse forkyndere mv. følger de almindelige besøgsregler.

Rygning
Du må kun ryge udendørs, hvor der er skiltet med det, og på eget værelse, hvis alle beboerne på værelset er enige om, at der må ryges. Al rygning skal foregå under hensyntagen til andre personer. Vandpiber er ikke tilladte på centret – da dette sidestilles med åben ild.

Affald
Du må ikke henkaste affald på centerets område. Al affald skal smides i de dertil indrettede spande og containere. Husk at læse omkring fordeling af affald ved containerne.

Optagelse af billeder og video
Du må ikke filme eller tage billeder af beboere og personale, med mindre de selv ønsker dette.

Bespisning
Du tilbydes bespisning i centerets cafeteria tre gange dagligt. Bespisning foregår kun på bestemte tidspunkter, som fremgår af opslag ved cafeteriet. Indtagelsen skal foregå i cafeteriaet, da det ikke er tilladt, at fjerne servicen fra cafeteriaets område.

Internet
Du kan tilgå internettet (WI-FI) fra egen computer, mobiltelefon eller tablet eller computere stillet til rådighed på centeret. Personlig kode udleveres i servicecentret. Du må ikke bruge internettet til kriminalitet. Al brug af internettet kan bliver logget.

Fritid- og aktiviteter
Du skal deltage i de aktiviteter, du indskrives i
o Aktiviteter gennemført af Rødekors
o Aktivering gennem lettere vedligehold og rengøring
o Oprydning og rengøring af egen stue (ugentlig aktivitet)
o Fritidsaktiviteter
o Park og landbrug

Husdyr
Du må ikke holde husdyr på centeret. Du må ikke fodre katte, fugle og andre dyr, som er på centerets område.

Brand og sikkerhed
Du har pligt til at gøre dig bekendt med evakueringsplanen for brand og katastrofer, som findes i beboelsesbygningerne.

Erstatningsansvar
Du pålægges erstatningsansvar efter gældende dansk lovgivning. Hærværk på centerets inventar mv. anmeldes til politi. Du kan ved ødelæggelse af inventar mv. af mindre værdier i stedet indgå en afdragsordning med centeret.

Børn
I forbindelse med besøg:
Mindreårige børn er underlagt forældrenes ansvar og forældrene er ansvarlige for deres handlinger.
Mindre børn skal være under opsyn af forældre eller anden voksen med forældrenes samtykke.

Overtrædelse af husorden
Overtrædelse af centerets husorden kan have konsekvenser for dine indkvarteringsvilkår, herunder hvordan du bor, din adgang til aktiviteter og til at modtage besøg.
Du må påregne at strafbare forhold anmeldes til politiet.

Scroll to Top